ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്‌തികള്‍

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്‌തികള്‍

വകുപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസര്‍മാരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
 

പേര്‌ ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
ശ്രീ.ടി ആർ സദാശിവൻ നായർ   ഡയറക്ടര്‍

                   0471-2478351                     മൊ: 9447728351

ശ്രീ. വി രവീന്ദ്രൻ നായർ    അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്‌ ഓഫീസര്‍/അക്കൗണ്ട്‌സ്  ഓഫീസര്‍

0471-2478193
മൊ: 9447587255

 

ശ്രീ. വി. മണി സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്‌ 0471-2478193
മൊ:9446331883
ശ്രീ. പ്രദിപ കുമാര്‍ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്‌ മൊ:9497016248

 

Photo Gallery

CONTACT INFO

Director
Directorate of Culture
Ananthavilasam Palace, Thekkenada,Fort PO
Thiruvananthapuram-23.

0471-2478193,2478351
   
   

 

Follow us on

Latest News