അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട്‌ ആശുപത്രി റോഡിലുള്ള ടി.സി. 24/1015 നമ്പര്‍ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ്‌ വകുപ്പ്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്‌. വകുപ്പിന്റെ
ഉപയോഗത്തിനായി രണ്ടു വാഹനങ്ങള്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ട്‌.

 

 

Photo Gallery

CONTACT INFO

The Directorate of Culture
TC.No. 24/1015, Hospital Rd,
Thycaud,
Thiruvananthapuram-14
Kerala, India.


0471 - 2328193, 2328351.
   
   

 

Follow us on

Latest News