അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട്‌ ആശുപത്രി റോഡിലുള്ള ടി.സി. 24/1015 നമ്പര്‍ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ്‌ വകുപ്പ്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്‌. വകുപ്പിന്റെ
ഉപയോഗത്തിനായി രണ്ടു വാഹനങ്ങള്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ട്‌.

 

 

Photo Gallery

CONTACT INFO

Director
Directorate of Culture
Ananthavilasam Palace, Thekkenada,Fort PO
Thiruvananthapuram-23.

0471-2478193,2478351
   
   

 

Follow us on

Latest News