സേവനാവകാശം

              2012-ലെ സേവനാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌
സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ കാര്യാലയം2012-ലെ കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമത്തിലെ 3-ാം വകുപ്പ്‌ പ്രകാരം (2012 ചട്ടം 18) സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ കാര്യാലയത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍, സമയ പരിധി, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍, ഒന്നാം അപ്പീല്‍ അധികാരി, രണ്ടാം അപ്പീല്‍ അധികാരി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.
2012-ലെ സേവനാവകാശ നിയമം സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ കാര്യാലയം നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍

 

ക്രമ നം  സേവനങ്ങള്‍ സമയപരിധി (പിശകില്ലാതെ പൂര്‍ണ്ണമായ അപേക്ഷ ലഭിച്ചശേഷം) ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍  ഒന്നാം അപ്പീല്‍ അധികാരി രണ്ടാം അപ്പീല്‍ അധികാരി
1. ഗ്രാന്റ്‌-ഇന്‍-എയ്‌ഡ്‌ 10 പ്രവൃത്തിദിവസം ഡയറക്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍
2. വിവിധ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ 10 പ്രവൃത്തിദിവസം ഡയറക്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍
3.  കലാകാര പെന്‍ഷന്‍ 10 പ്രവൃത്തിദിവസം ഡയറക്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍  ഡയറക്ടര്‍
4. സാംസ്‌കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ 15 പ്രവൃത്തിദിവസം ഡയറക്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍
5. അടിയന്തിര ചികിത്സാ ധനസഹായം 7 പ്രവൃത്തിദിവസം സീനിയര്‍ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്‌ ഓഫീസര്‍/അക്കൗണ്ട്‌സ്‌ ഓഫീസര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍
6. അന്തരിച്ച പ്രമുഖ കലാകാരന്മാരുടെ വിധവകള്‍ക്ക്‌ നല്‍കുന്ന പ്രതിമാസ ധനസഹായം 10 പ്രവൃത്തിദിവസം സീനിയര്‍ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്‌ ഓഫീസര്‍/അക്കൗണ്ട്‌സ്‌ ഓഫീസര്‍ ഡയറക്ടര്‍    ഡയറക്ടര്‍


 

Photo Gallery

CONTACT INFO

The Directorate of Culture
TC.No. 24/1015, Hospital Rd,
Thycaud,
Thiruvananthapuram-14
Kerala, India.


0471 - 2328193, 2328351.
   
   

 

Follow us on

Latest News